Fond za zaštitu depozita je specijalizovana institucija za osiguranje depozita, osnovana u skladu sa Zakonom o zaštiti depozita.

Fondom upravlja tročlani Upravni odbor koji imenuje Centralna banka Crne Gore, s tim što jednog člana imenuje na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i jednog na prijedlog Udruženja banaka i finansijskih institucija Crne Gore.Odlukom o imenovanju članova Upravnog odbora određuje se predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor nadležan je, između ostalog, da odlučuje o uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita, kao i da utvrđuje politiku investiranja sredstava Fonda koja će obezbijediti stabilnost i likvidnost Fonda.

Fondom rukovodi direktor. Ovlašćenja i odgovornosti izvršnog direktora definisani su Zakonom o zaštiti depozita i Statutom Fonda.

Sjedište Fonda za zaštitu depozita je u Podgorici, ulica Miljana Vukova bb.