INFORMACIJA

Najvažnije karakteristike sistema zaštite depozita u Crnoj Gori

Zaštićeni depoziti građana, preduzetnika i pravnih lica

Zaštita depozita obuhvata depozite građana, preduzetnika i pravnih lica, rezidenata i nerezidenata u svim bankama u Crnoj Gori. Zaštićene su sve vrste depozita otvorenih na ime vlasnika, uključujući žiro račune, tekuće račune i štedne uloge. Izuzeća iz zaštite depozita precizirana su Zakonom o zaštiti depozita,  član 6, sav 2, u skladu su sa preovlađujućim normama u svijetu.

Garantovani iznos 50.000 €

U slučaju stečaja banke, Fond za zaštitu depozita garantuje isplatu do 50.000 € po deponentu, bez obzira na broj i vrstu depozita u toj banci, s tim što se kroz prelazno rješenje uvodi  postepenost u povećanju garantovanog depozita, i to tokom 2010. i 2011. godine iznos od 20.000 €, a tokom 2012. godine iznos od 35.000 €.

Iznos za isplatu se utvrđuje sabiranjem stanja na svim računima koje deponent ima
u banci i oduzimanjem dospjelih  obaveza deponenta prema banci, na dan otvaranja stečaja.

Način utvrđivanja garantovanog iznosa je sljedeći:

Prvo se saberu svi depoziti jednog deponenta banke u stečaju. Na tako utvrđen iznos ukupnih depozita jednog deponenta dodaju se dospjele kamate (do dana nastanka stečaja u banci) i od tog oduzmu dospjele obaveze deponenta prema banci u stečaju. Dobijeni iznos (ostatak) je manji / veći ili jednak garantovanom depozitu od 50.000 €. Ukoliko je ostatak manji od 50.000 €, deponentu se isplaćuje ukupan iznos koji je tako dobijen. Ukoliko je ostatak jednak ili veći od 50.000 € deponentu se isplaćuje 50.000 €.

U prelaznom periodu isplaćivaće se garantovani depoziti do iznosa od 20.000 € u 2010 i 2011 godini, a u 2012 godini isplaćivaće se garantovani depozit do iznosa od 35.000 €

Isplata garantovanog iznosa

Isplata garantovanog depozita iz sredstava Fonda počinje najkasnije u roku od 20 radnih  dana od dana nastanka zaštićenog slučaja, odnosno datuma proglašenja stečaja uz mogućnost da se, na zahtjev stečajnog upravnika, ovaj rok produži za još 10 radnih dana. Kroz prelazno rješenje uvodi se postepeno skraćivanje roka isplate tako da do  31. decembra 2011. godine ovaj rok iznosi 45 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja (uvođenja stečaja u banci).

Fond će putem medija obavijestiti deponente o postupku ostvarivanja prava na isplatu garantovanih depozita, kao i o izabranoj banci isplatiocu, mjestu i datumu početka isplate.

Obuhvaćeni depoziti u svim bankama

Sve banke koje imaju dozvolu za rad od Centralne banke Crne Gore uključene su u sistem zaštite depozita, što znači da su osigurani depoziti u svim bankama u Crnoj Gori. Zaštitom se obuhvataju i filijale crnogorskih banaka koje posluju u inostranstvu.

Depozite osigurava Fond za zaštitu depozita

Za osiguranje depozita u bankama nadležan je Fond za zaštitu depozita, koji u slučaju stečaja banke, deponentima garantuje isplatu depozita do Zakonom utvrđenog garantovanog iznosa i u predviđenom roku.