INFORMACIJA

Najvažnije karakteristike sistema zaštite depozita u Crnoj Gori

Zaštićeni depoziti građana, preduzetnika i pravnih lica

Zaštita depozita obuhvata depozite građana, preduzetnika i pravnih lica, rezidenata i nerezidenata u svim bankama u Crnoj Gori. Zaštićene su sve vrste depozita otvorenih na ime vlasnika, uključujući žiro račune, tekuće račune i štedne uloge. Izuzeća iz zaštite depozita precizirana su Zakonom o zaštiti depozita,  član 6, sav 2, u skladu su sa preovlađujućim normama u svijetu.

Garantovani iznos 50.000 €

U slučaju stečaja banke, Fond za zaštitu depozita garantuje isplatu do 50.000 € po deponentu, bez obzira na broj i vrstu depozita u toj banci.

Iznos za isplatu se utvrđuje sabiranjem stanja na svim računima koje deponent ima
u banci i oduzimanjem dospjelih  obaveza deponenta prema banci, na dan otvaranja stečaja.

Način utvrđivanja garantovanog iznosa je sljedeći:

Prvo se saberu svi depoziti jednog deponenta banke u stečaju. Na tako utvrđen iznos ukupnih depozita jednog deponenta dodaju se dospjele kamate (do dana nastanka stečaja u banci) i od tog oduzmu dospjele obaveze deponenta prema banci u stečaju. Dobijeni iznos (ostatak) je manji / veći ili jednak garantovanom depozitu od 50.000 €. Ukoliko je ostatak manji od 50.000 €, deponentu se isplaćuje ukupan iznos koji je tako dobijen. Ukoliko je ostatak jednak ili veći od 50.000 € deponentu se isplaćuje 50.000 €.

Isplata garantovanog iznosa

Isplata garantovanog depozita iz sredstava Fonda počinje najkasnije u roku od 20 radnih  dana od dana nastanka zaštićenog slučaja, odnosno datuma proglašenja stečaja uz mogućnost da se, na zahtjev stečajnog upravnika, ovaj rok produži za još 10 radnih dana.

Fond će putem medija obavijestiti deponente o postupku ostvarivanja prava na isplatu garantovanih depozita, kao i o izabranoj banci isplatiocu, mjestu i datumu početka isplate.

Obuhvaćeni depoziti u svim bankama

Sve banke koje imaju dozvolu za rad od Centralne banke Crne Gore uključene su u sistem zaštite depozita, što znači da su osigurani depoziti u svim bankama u Crnoj Gori. Zaštitom se obuhvataju i filijale crnogorskih banaka koje posluju u inostranstvu.

Depozite osigurava Fond za zaštitu depozita

Za osiguranje depozita u bankama nadležan je Fond za zaštitu depozita, koji u slučaju stečaja banke, deponentima garantuje isplatu depozita do Zakonom utvrđenog garantovanog iznosa i u predviđenom roku.