Koliko iznosi garantovani depozit?

U slučaju pokretanja stečaja nad bankom, Fond za zaštitu depozita dužan je da obezbijedi isplatu depozita do visine garantovanog depozita od 50.000 € svakom deponentu bez obzira na broj i vrstu depozita koje ima u banci, s tim što se kroz prelazno rješenje postepeno u povećava iznos garantovanog depozita, tako što će tokom 2010. i 2011. godine garantovani depozit iznositi do 20.000 €, a tokom 2012. godine garantovani depozit će iznositi do 35.000 €. )

Primjer:

Ako jedan deponent ima više računa u jednoj banci, čiji ukupni zbir, zajedno sa dospjelom kamatom, ne prelazi 50.000 €, zaštićena su njegova cjelokupna sredstva.

Ukoliko zbir depozita prelazi preko garantovanog iznosa, Fond za zaštitu depozita obezbijediće garantovani iznos od 50.000 € , a pravo na isplatu preostalog dijela (iznad visine garantovanog depozita) deponent ostvaruje u stečajnom postupku, u skladu sa Zakonom o stečaju i likvidaciji banaka

Važno