Zaštićeni depoziti građana, preduzetnika i pravnih lica

Zaštita depozita obuhvata depozite građana, preduzetnika i pravnih lica, rezidenata i nerezidenata u svim bankama u Crnoj Gori. Zaštićene su sve vrste depozita otvorenih na ime vlasnika, uključujući žiro račune, tekuće račune i štedne uloge. Izuzeća iz zaštite depozita precizirana su Zakonom o zaštiti depozita,  član 6, sav 2, u skladu su sa preovlađujućim normama u svijetu.