Šta je zaštita depozita?

Zaštita depozita je sistem osiguranja deponenata od gubitka depozita ili dijela depozita u slučaju stečaja banke u kojoj deponent ima sredstva, na način da se deponentu u propisanom roku omogući raspolaganje sredstvima do zakonom garantovanog iznosa.

Ciljevi zaštite depozita uglavnom su svugdje isti - da se obezbijedi osnovna zaštita deponenata od gubitka depozita ili dijela depozita u banci i da se doprinese finansijskoj stabilnosti zemlje i povjerenju u bankarski sistem.

Osnovne karakteristike zaštite depozita u Crnoj Gori

  • Zaštita depozita obuhvata depozite građana i pravnih lica, rezidenata i nerezidenata. Zaštićene su sve vrste depozita otvorenih na ime vlasnika, uključujući žiro račune, tekuće račune i štedne uloge. Izuzeća iz zaštite depozita precizirana su Zakonom o zaštiti depozita, član 6, stav 2, u skladu su sa preovlađujućim normama u svijetu.
  • U slučaju stečaja banke, Fond za zaštitu depozita garantuje isplatu do 50.000 € po deponentu, bez obzira na broj i vrstu depozita u toj banci.
  • Iznos za isplatu se utvrđuje sabiranjem stanja na svim računima koje deponent ima u banci na dan otvaranja stečaja i oduzimanjem dospjelih obaveza deponenta prema banci.
  • Sve banke koje imaju dozvolu za rad od Centralne banke Crne Gore automatski su uključene u sistem zaštite depozita, što znači da su osigurani depoziti u svim bankama u Crnoj Gori.
  • Za osiguranje depozita u bankama nadležan je Fond za zaštitu depozita, koji, u slučaju stečaja banke, deponentima garantuje isplatu depozita do garantovanog iznosa i u predviđenom roku.
    Osiguranje depozita besplatno je za sve deponente – građane i preduzetnike i pravna lica. Banke su obavezne da Fondu plaćaju premiju za osiguranja depozita

Osiguranje depozita besplatno je za sve deponente – građane i preduzetnike i pravna lica. Banke su obavezne da Fondu plaćaju premiju za osiguranja depozita.