Fond za zaštitu depozita

Fond za zaštitu depozita je specijalizovana institucija za osiguranje depozita, osnovana u skladu sa Zakonom o zaštiti depozita.
Fondom upravlja tročlani Upravni odbor koji imenuje Centralna banka Crne Gore, s tim što jednog člana imenuje na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i jednog na prijedlog Udruženja banaka i finansijskih institucija Crne Gore.Odlukom o imenovanju članova Upravnog odbora određuje se predsjednik Upravnog odbora.
Upravni odbor nadležan je, između ostalog, da odlučuje o uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita, kao i da utvrđuje politiku investiranja sredstava Fonda koja će obezbijediti stabilnost i likvidnost Fonda.

Fondom rukovodi direktor. Ovlašćenja i odgovornosti direktora definisani su Zakonom o zaštiti depozita i Statutom Fonda.

Sjedište Fonda za zaštitu depozita je u Podgorici, ulica Miljana Vukova bb.

Misija

Misija Fonda za zaštitu depozita jeste da obezbijedi sigurnost uloga (novčanih sredstava) građana i pravnih lica u bankama i da efikasno i brzo isplati garantovane depozite u slučaju pokretanja stečaja u bilo kojoj banci u Crnoj Gori.

Vizija

Stabilan finansijski sistem, zasnovan na sigurnosti građana, pravnih lica i preduzetnika da su njihovi štedni ulozi u banci zaštićeni, čak i ako banka propadne.

Povoljnija i raznovrsnija ponuda bankarskih usluga građanima i privredi, kao rezultat obostrane sigurnosti, povećanja štednje stanovništva i otpornosti bankarskog sistema kao cjeline na poremećaje u jednoj ili više banaka.